top of page
BG-01.png
BG WEB JUNP HACK-03.png
Website Design_Title name.png

AIS ACADEMY ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนน้อง ๆ นักศึกษาร่วมแข่งขัน Hackathon สร้างนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ด้วย DIGITAL TECHNOLOGY

เป็นการแข่งขันของนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเปิดหาไอเดียนวัตกรรมที่จะสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุและคนพิการ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ การสนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถแสดงศักยภาพในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการแข่งขัน Hackathon ภายใต้โจทย์ “เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร”

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ 

  2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนในการพัฒนานวัตกรรม เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และฝึกฝนทักษะด้านนวัตกรรม มีโอกาสต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์  

  3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนิสิต นักศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม 

FOUNDER

OUR PARTNERS

UNDP-Logo-Blue-Medium.png
bottom of page