top of page
JumpThailand

          Jump Thailand เป็นส่วนหนึ่งใน “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ AIS Academy  ได้ริเริ่ม

ภารกิจขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนไทยได้กระโดดสู่ความท้ายทาย

ใหม่ๆ ไปด้วยกัน โดยมีการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 

 

         

          โดยโครงการด้าน Innovaton นี้ ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2019  ในชื่อ  AIS InnoJump Competition  ซึ่งจัดขึ้นภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของ AIS ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ไอเดียด้านนวัตกรรม และจากผลความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว จึงทำให้ AIS ได้ขยายการสนับสนุนมาสู่ภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันกับเรา

  • Education Technology

  • ด้านการพัฒนาอาชีพ

  • Innovation

JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand

OUR PARTNERS

JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
bottom of page