top of page
JumpThailand

          Jump Thailand เป็นส่วนหนึ่งใน “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย” ที่ AIS Academy  ได้ริเริ่ม

ภารกิจขึ้นเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนไทยได้กระโดดสู่ความท้ายทาย

ใหม่ๆ ไปด้วยกัน โดยมีการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 

 

         

          โดยโครงการด้าน Innovaton นี้ ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2019  ในชื่อ  AIS InnoJump Competition  ซึ่งจัดขึ้นภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของ AIS ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ไอเดียด้านนวัตกรรม และจากผลความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว จึงทำให้ AIS ได้ขยายการสนับสนุนมาสู่ภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันกับเรา

  • Education Technology

  • ด้านการพัฒนาอาชีพ

  • Innovation

JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand

OUR PARTNERS

JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
JumpThailand
bottom of page