top of page

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถ/ความสนใจในการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อมาช่วยผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น หรือมี Project ในมืออยู่แล้ว สามารถเข้าร่วมสมัครโครงการนี้ได้

โดยกติกาในการสมัครเพียงแค่มีทีมที่ทำงานร่วมกัน 5 คน (นิสิต/นักศึกษา จำนวน 4 คน + อาจารย์/นักวิจัย ที่ปรึกษา 1 คน) ก็สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครนำเสนอแนวคิดที่ให้ที่มาความสำคัญและวัตถุประสงค์การแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีต่างๆ และสามารถใช้งานได้จริง พร้อมแนบ Presentation นำเสนอโครงการ 

ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารแนบมีดังนี้

 

คุณสมบัตรทีมที่สมัคร

  • นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี 4 คน ต่อ 1 ทีม (จัดตั้งหัวหน้าทีม/ผู้ประสานงาน 1 คน)

  • อาจารย์/นักวิจัย (มีความรู้และความเข้าใจในสายงานเทคโนโลยี ที่สามารถให้ความรู้ คำปรึกษา และช่วยรับผิดชอบในโครงการ)

 

เอกสารแนบ

  • หลักฐานการรับรอง นิสิต/นักศึกษา

  • CV/ Portfolio ของทีมที่ต้องการนำเสนอให้เราได้รู้จัก 

  • หลักฐานรับรองการเป็น อาจารย์/นักวิจัย

  • Presentation โครงการ และรายละเอียดโครงการ

bottom of page